نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 99.11.15 1399/12/04
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 99.11.15 1399/12/04
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/15 1399/11/20
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 99.08.15 1399/11/14
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 99.08.15 (اصلاحیه) 1399/11/14
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/15 1399/10/29
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 99.08.15 1399/09/30
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 99.08.15 1399/09/30
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/15 1399/09/19
گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به 99.08.15 1399/09/10
گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به 99.08.15 1399/09/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 99.08.15 1399/09/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/15 1399/08/19
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/15 1399/07/23
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/15 1399/06/23
گزارش عملکرد نه ماه منتهی به 99.05.15 1399/06/17
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 99.05.15 1399/06/17
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 99.05.15 1399/05/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 99.04.15 1399/04/28
گزارش عملکرد حسابرسی شده مدیر منتهی به 99.02.15 1399/04/17
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 99.02.15 1399/04/17
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر اعظم (ص) منتهی به 99/03/15 1399/03/25
گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به 99/02/15 1399/03/13
صورتهای شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 99/02/15 1399/03/13
صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) منتهی به 99/02/15 1399/02/21
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر اعظم (ص) منتهی به 99.01.15 1399/01/25
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر اعظم (ص) منتهی به 98.12.15 1398/12/24
گزارش عملکرد منتهی به 98.11.15 1398/12/14
صورتهای مالی سه ماهه منتهی 1398/11/15 صندوق نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 1398/12/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق پیامبر اعظم منتهی به 1398/11/15 1398/11/20
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 98.08.15 (اصلاحیه) 1398/11/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق پیامبر اعظم منتهی به 1398/10/15 1398/10/22
گزارش فعالیت عملکرد مدیر صندوق (حسابرسی شده) منتهی به 98.08.15 1398/10/01
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 98.08.15 1398/10/01
صورت وضعیت پرتفوی صندوق پیامبر اعظم منتهی به 1398/09/15 1398/09/24
گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به 98/08/15 1398/09/13
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 98.08.15 1398/09/13
صورت وضعیت پرتفوی صندوق پیامبر اعظم منتهی به 1398/08/15 1398/08/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق پیامبر اعظم منتهی به 1398/07/15 1398/07/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق پیامبر اعظم منتهی به 1398/06/15 1398/06/24
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 98/05/15 1398/06/16
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 98/05/15 1398/06/16
صورت وضعیت پرتفوی صندوق پیامبر اعظم منتهی به 1398/05/15 1398/05/22
صورت وضعیت پرتفوی صندوق پیامبر اعظم منتهی به 1398/04/15 1398/04/23
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق منتهی به 98/02/15 1398/04/02
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 98/02/15 1398/04/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق پیامبر اعظم منتهی به 1398/03/15 1398/03/22
گزارش عملکرد صندوق منتهی به 98/02/15 1398/03/13
صورتهای مالی منتهی به 98/02/15 1398/03/13
صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه منتهی به 98/02/15 صندوق نیکوکاری پیامبر (ص) 1398/02/24
گزارش پرتفوی صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم منتهی به 98/01/15 1398/01/25
گزارش پرتفوی صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم منتهی به 97.12.15 1397/12/25
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 97/11/15 1397/12/14
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 97/11/15 1397/12/14
صورتهای مالی حسابرسی شده اصلاحی منتهی به 97.08.15 1397/12/08
گزارش پرتفوی صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم منتهی به 97.11.15 1397/11/24
گزارش پرتفوی صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم منتهی به 97.10.15 1397/10/24
گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به 97.08.15 1397/10/08
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 97.08.15 1397/10/08
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر منتهی به 97.09.15 1397/09/25
گزارش عملکرد صندوق منتهی به 97/08/15 1397/09/18
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 97/08/15 1397/09/18
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر منتهی به 97.08.15 1397/08/23
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر منتهی به 97.07.15 1397/07/23
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر منتهی به 97.06.15 1397/07/21
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 97.02.15 1397/07/09
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1397/05/15 1397/06/12
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق منتهی به 1397/05/15 1397/06/12
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر منتهی به 97.05.15 1397/05/30
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر منتهی به 97.04.15 1397/04/25
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر منتهی به 97.03.15 1397/03/23
گزارش عملکرد منتهی به 97.02.15 1397/03/12
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 97.02.15 1397/03/12
گزارش پرتفو صندوق پیامبر منتهی به 97.02.15 1397/02/25
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر منتهی به 97.01.15 1397/01/22
گزارش پرتفوی صندوق پیامبر منتهی به 96.12.15 1396/12/24
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 96.11.15 1396/12/15
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 96.11.15 1396/12/15
افشای پرتفوی منتهی به 96.11.15 1396/11/25
افشای پرتفوی منتهی به 96.10.15 1396/11/10
افشای پرتفوی منتهی به 96.09.15 1396/10/18
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96.08.15 1396/10/13
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده صندوق منتهی به 96.08.15 1396/09/16
گزارش عملکرد یکساله صندوق منتهی به 96.08.15 1396/09/16
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/05/15 1396/06/12
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/05/15 1396/06/12
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96.02.31 1396/03/31
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 96/02/15 1396/03/09
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 96/02/15 1396/03/09
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به15/11/1395 1395/12/11
گزارش نحوه مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 15/09/1395 1395/11/13
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 15/08/1395 1395/10/05
صورتهای مالی یک ساله حسابرسی نشده منتهی به 15/08/1395 1395/09/16
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 15/08/1395 1395/08/22
گزارش نحوه مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 15/03/1395 و 15/06/1395 (اصلاحی) 1395/08/19
برگزیدگان برتر چایزه 2016 1395/08/13
گزارش مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 15/03/1395 و 15/06/1395 1395/08/11
گزارش نحوه مصارف نیکوکارانه منتهی به 15/12/1394 اصلاحی 1395/08/11
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به15/05/1395 1395/06/10
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 15/05/1395 1395/05/26
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 15/02/1395 1395/05/14
اعلام وجوه واریزی نیکوکارانه به مدیر اجرا 1395/04/08
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 15/02/1395 1395/03/06
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 15/11/94 1394/12/19
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 15/11/1394 1394/11/24