نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم (ص) مورخ 1399/10/29 1399/10/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ1399.10.29 1399/10/20
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1399/10/29صندوق 1399/10/16
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1399/10/14 صندوق 1399/10/03
صورتجلسه مجمع 99.08.28 1399/09/11
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399.08.28 1399/09/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399.08.28 1399/08/18
تایید صورتجلسه مجمع 99.04.28 مبنی بر تغییر متولی 1399/08/10
صورتجلسه مجمع 99.07.02 1399/07/22
اسامی حاضرین در مجمع 99.07.02 1399/07/22
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم (ص) مورخ 1399/07/02 1399/07/02
آگهی دعوت به مجمع مورخ1399.07.02 1399/06/22
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم (ص) مورخ 1399/05/19 1399/06/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.05.19 1399/05/08
اسامی حاضرین مجمع مورخ 99.04.28 1399/05/01
آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.04.28 1399/04/23
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 98.11.07 1398/12/20
مجمع هزینه رتبه بندی صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) مورخ 98.11.07 1398/12/10
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 98.11.07 1398/12/07
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 98.11.07 1398/12/07
مجمع مورخ 98.11.07 مبنی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به 98.08.15 1398/11/27
اسامی حاضران مجمع مورخ 98.11.07 1398/11/08
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار 1398/07/02
فهرست اسامی (اصلاحی) حاضرین مجمع مورخ 98.06.02 1398/06/26
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 98.06.02 1398/06/03
اعلام برگزاری مجمع صندوق نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 1398/05/22
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1397/12/20
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 97.08.15 1397/12/20
تایید صورتجلسه تمدید فعالیت و انتقال واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی 1397/12/14
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق مورخ 97.11.30 1397/12/14
اسامی حاضران جلسه مجمع مورخ 97.11.30 1397/12/01
اسامی حاضران جلسه مجمع مورخ 97.06.05 1397/08/28
تاییدیه صورتجلسه تغییرات هزینه های صندوق 1397/07/03
مجمع تغییرات هزینه های صندوق مروخ 1397/06/05 1397/07/03
تاییدیه صورتجلسه تمدید فعالیت و تغییر ارکان صندوق 1397/07/03
مجمع تمدید فعالیت و تغییر ارکان صندوق مورخ 1397/06/05 1397/07/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 1397/05/24
تایید صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی مورخ 96.12.14 1397/02/26
تایید صورتجلسه هزینه های صندوق مورخ 96.12.14 1397/02/26
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/08/15 1397/01/29
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق 1397/01/29
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 96.12.14 1396/12/14
تایید صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق 1396/06/05
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه 1396/03/06
صورتجلسه انتقال واحدهای مدیریتی 1396/03/06
اعلام بلامانع بودن تغییرات هزینه 1396/03/06
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق 1396/03/06
تایید صورتجلسه انتقال واحد های مدیریتی 1396/03/06
صورتجلسه انتقال واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی 1396/03/06
صورتجلسه انتقال واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی 1396/03/06
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق 1396/03/06
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی مورخ 09/12/1395 1396/03/06
نامه تاییدیه سازمان-صورتجلسه مجمع صندوق 1396/02/18
صورتجلسه مجمع صندوق 1396/02/18
صورتجلسه مجمع صندوق 1396/02/11
نامه تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع صندوق 1396/02/11
برگزیدگان برتر چایزه 2016 1395/08/13
تایید صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق مجمع مورخ 24/12/94 1395/03/21
تایید صورتجلسه تغییر ارکان صندوق مجمع مورخ 24/12/94 1395/03/21
صورتجلسه تغییر هزینه ها مورخ 24/12/94 1395/02/02
صورتجلسه مورخ 24/12/94 1395/02/02
صورتجلسه مجمع موسس 1394/06/16