نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش های مدیر اجرا

عنوان تاریخ درج
گزارش حسابرسی شده سالانه مدیر اجرا منتهی به 99.08.15 1399/11/21
گزارش حسابرسی شده مدیر اجرا منتهی به 99.09.15 1399/11/21
گزارش سالانه مدیر اجرا منتهی به دوره 99.09.15 1399/11/19
گزارش مدیر اجرا منتهی به دوره 99.09.15 1399/10/03
گزارش حسابرسی شده مدیر اجرا منتهی سالانه به 99.03.15 1399/05/26
گزارش حسابرسی شده مدیر اجرا منتهی به 99.03.15 1399/05/26
گزارش سالانه مدیر اجرا منتهی به دوره 99.03.15 1399/04/14
گزارش مدیر اجرا منتهی به دوره 99.03.015 1399/04/14
گزارش یک ساله حسابرس منتهی به 98.08.15 در خصوص صرف وجوه نیکوکارانه 1398/11/06
گزارش شش ماهه حسابرس منتهی به 98.09.15 در خصوص صرف وجوه نیکوکارانه 1398/11/06
گزارش سالانه (اصلاحی) مدیر اجرا منتهی به دوره 98.08.15 1398/11/02
گزارش اصلاحی نحوه مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 98.09.15 1398/10/08
گزارش سالانه مدیر اجرا منتهب به دوره 98.08.15 1398/10/08
گزارش نحوه مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 98.09.15 1398/10/04
تاییدیه حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا منتهی به 98.03.15 1398/04/24
گزارش مدیر اجرا منتهی به 98.03.15 (اصلاحی) 1398/04/15
گزارش مدیر اجرا منتهی به 98.03.15 1398/04/05
تایید گزارش حسابرس درخصوص نحوه مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 97/09/15 1397/11/02
گزارش سالانه مدیر اجرا منتهی به 97.09.15 1397/10/26
گزارش مدیر اجرا نتهی به 97.09.15 1397/10/26
تایید گزارش حسابرس در خصوص مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 1396/03/15 و 1397/03/15 1397/07/10
گزارش مدیر اجرا منتهی به 97.03.15 1397/07/04
تایید گزارش حسابرس در خصوص مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 1396/09/15 1397/05/23
گزارش مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 96.09.15 1396/10/18
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1396/03/15 1396/05/05
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1395/12/15 1396/04/15
تایید گزارش حسابرس در خصوص مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 95/09/15 1395/12/14
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1395/09/15 1395/12/01
تایید گزارش حسابرس در خصوص مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 95/03/15 و 95/06/15 1395/08/19
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1395/03/15 و 1395/06/15 1395/08/15
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1394/12/15 1395/04/01