نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
انتقال واحدهای مدیریتی 1396/05/31
تایید صورتجلسه هزینه های صندوق 1396/03/06
برگزاری مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 1395/12/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 1395/11/29
بخشی از سود سالیانه پارک علم و فناوری سرزمین ایرانیان وقف جایزه مصطفی (ص) شد 1395/11/26
اعلام گزارش مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به ١٥/٠٩/١٣٩٥ 1395/11/13
موسسین، واقفین و خیرین صندوق سرمایه گذاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 1395/11/08
اعلام گزارش نحوه مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به ١٥/٠٣/١٣٩٥ و ١٥/٠٦/١٣٩٥ 1395/08/10
اعلام گزارش مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به ١٥/١٢/٩٤ 1395/05/13
اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی اینترنتی 1395/01/15
اولین دوره تقسیم سود صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 1394/12/17
برگزاری مجمع صندوق نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 1394/12/16
اطلاعیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 1394/07/08