close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
تاییدیه حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا منتهی به 98.03.15 1398/04/24
گزارش مدیر اجرا منتهی به 98.03.15 (اصلاحی) 1398/04/15
گزارش مدیر اجرا منتهی به 98.03.15 1398/04/05
تایید گزارش حسابرس درخصوص نحوه مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 97/09/15 1397/11/02
گزارش سالانه مدیر اجرا منتهی به 97.09.15 1397/10/26
گزارش مدیر اجرا نتهی به 97.09.15 1397/10/26
تایید گزارش حسابرس در خصوص مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 1396/03/15 و 1397/03/15 1397/07/10
گزارش مدیر اجرا منتهی به 97.03.15 1397/07/04
تایید گزارش حسابرس در خصوص مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 1396/09/15 1397/05/23
گزارش مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 96.09.15 1396/10/18
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1396/03/15 1396/05/05
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1395/12/15 1396/04/15
تایید گزارش حسابرس در خصوص مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 95/09/15 1395/12/14
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1395/09/15 1395/12/01
تایید گزارش حسابرس در خصوص مصرف وجوه نیکوکارانه منتهی به 95/03/15 و 95/06/15 1395/08/19
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1395/03/15 و 1395/06/15 1395/08/15
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1394/12/15 1395/04/01