بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,590 11.69 45,451 17.68 47,667 19.01 50,053 19.84
اوراق مشارکت 86,182 64.65 142,280 55.33 140,931 56.19 141,646 56.15
سپرده بانکی 39,618 29.72 66,939 26.03 61,036 24.34 59,947 23.76
وجه نقد 1,193 0.89 494 0.19 5 0 5 0
سایر دارایی ها -10,053 -7.54 1,962 0.76 1,163 0.46 622 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,990 8.99 33,726 13.12 36,760 14.66 38,108 15.11