نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 22,866 12.33 31,956 9.35 33,478 10.47 33,499 10.6
اوراق مشارکت 114,671 61.81 183,907 53.81 242,611 75.9 246,138 77.9
سپرده بانکی 51,998 28.03 114,556 33.52 38,472 12.04 29,618 9.37
وجه نقد 4,339 2.34 8,739 2.56 0 0 0 0
واحد صندوق 477 0.26 1,432 0.42 4,251 1.33 5,990 1.9
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -8,832 -4.76 1,200 0.35 843 0.26 718 0.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 18,446 9.94 29,281 8.57 30,105 9.42 30,000 9.49