بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 12,674 10.42 52,453 21.87 29,646 12.37 30,516 12.6
اوراق مشارکت 80,099 65.82 144,983 60.45 141,963 59.24 143,010 59.05
سپرده بانکی 36,993 30.4 39,650 16.53 65,784 27.45 68,202 28.16
وجه نقد 1,280 1.05 14 0.01 12 0.01 5 0
سایر دارایی ها -10,389 -8.54 2,734 1.14 2,215 0.92 432 0.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,771 8.03 41,316 17.23 27,018 11.28 27,456 11.34