بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,045 10.95 34,945 14.01 40,841 15.76 45,440 17.16
اوراق مشارکت 83,719 65.25 143,924 57.68 144,661 55.81 139,285 52.6
سپرده بانکی 38,613 30.1 68,921 27.62 70,883 27.35 74,786 28.24
وجه نقد 1,247 0.97 501 0.2 1,456 0.56 5 0
سایر دارایی ها -10,204 -7.95 1,223 0.49 1,371 0.53 5,303 2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,885 8.48 28,830 11.55 30,480 11.76 31,341 11.84