بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,686 12.02 41,354 16.07 39,212 14.76 51,611 19.21
اوراق مشارکت 88,848 64 141,450 54.97 140,708 52.97 141,176 52.55
سپرده بانکی 41,237 29.7 71,972 27.97 82,537 31.07 72,848 27.12
وجه نقد 1,136 0.82 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -9,770 -7.04 2,553 0.99 3,151 1.19 3,011 1.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,936 9.32 33,309 12.94 32,297 12.16 37,636 14.01